Địa chất khoáng sản – nền tảng cho sự phát triển bền vững

Những hoạt động về khoáng sản địa chất với nhiều quy mô khác nhau đã được tiến hành từ vài chục năm trước và tới nay đã thu được rất nhiều thành quả.

Địa chất khoáng sản - nền tảng cho sự phát triển bền vững

Với những sự đầu tư cũng như có một kế hoạch phát triển đúng hướng, các tài liệu của Khoáng sản địa chất việt nam chính là 1 kho dữ liệu cực kỳ quan trọng.

  • bản đồ địa chất 1 : 500.000, 1 : 200.000 đã xuât bản lấp đầy các địa điểm tại nước ta.
  • bản đồ địa chât khoáng sản 1 : 50.000 đã có trên 5.000 điểm khoáng sản lớn bé đạt xấp xỉ 60% tổng diện tích chúng ta đang có.
  • bản đố đất đai với mục địch phát triển phục vụ cho sự phát triển đô thị với tất cả các đô thị loại 1, loại 2 và 95% đô thị loại 3
  • đất liền đã hoàn tất quá trình đo kiểm phóng xạ
  • Phân tích kiểm tra hơn 15% lãnh thổ để tìm hiểu về tài nguyên nước có trong đất

Các cuộc nghiên cứu khảo sát địa chất, với các tài liệu về khoa học trong và ngoài nước với nhiều giá trị to lớn