Thiết kế xử lý sụt trượt mái dốc gói thầu A5 Cao tốc Nội bài – Lào cai

Để đánh giá về sụt trượt mái taluy của công trình Chúng tôi đã tổ chức bằng tổ hợp các phương pháp khảo sát địa chất

Phương pháp đo vẽ địa chất công trình từ đó lập ra các bản đồ địa chất công trình chuyên môn đánh giá về ổn định trượt mái taluy.

Công tác khoan, lấy mẫu phân tích thí nghiệm, thí nghiệm ngoài hiện trường.

Dùng các phần mềm tin học để xử lý và đánh giá ổn định trượt : GeoSlope, Geo5, Rocklab, Dip.

Khảo sát địa chất xử lý sụt trượt