Khảo sát nhà máy Duckshin Housing

Nhà máy Duckshin Housing

Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất

Địa điểm: Khu công Nghiệp VSIP – huyện Thủy Nguyên – tỉnh Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần DUCKSHIN HOUSING

khao-sat-dia-chat-duckshin housing
Thi công khảo sát nhà máy Duckshin housing- Hải Phòng

Bảng khối lượng

TT Hố khoan Chiều sâu Khối lượng
(m)
Thí nghiệm SPT
(lần)
Khối lượng
mẫu lấy
Đất cấpI-III Đất cấp IV-VI Đất cấp
I-III
Đất cấp
IV-VI
Nguyên dạng Không ND Đá
1 HK1 35.0 35.0 17 11 06
2 HK2 35.0 35.0 17 11 06
3 HK3 35.0 35.0 17 12 05
4 HK4 35.0 35.0 16 13 03
Tổng 140.0 140.0 67 47 20

Thời gian hoàn thành gói thầu: 13 ngày

Thời gian thực hiện: tháng 03 năm 2015