Năm 2016: bãi để xe đẩy, case trống,

Khoan khảo sát địa chất: bãi để xe đẩy, case trống,

Địa điểm: Phường Phúc Thắng – thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2016