Năm 2016: Cầu Đèo Bụt 1

Khoan kiểm tra hang karst: Cầu Đèo Bụt 1

Địa điểm: xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện: năm 2016