Năm 2017: Công trình: Xây dựng nhà xưởng

Khảo sát địa chất: Công trình: Xây dựng nhà xưởng

Địa điểm: huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017