Năm 2020: Deep C

Khảo sát địa chất công trình: Deep C

Địa điểm Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-nha-may-deepC2.. khoan-khao-sat-nha-may-deepC2.