Năm 2017: DONG YANG ELECTRONIC FACTORY

Khảo sát địa chất: Công trình: DONG YANG ELECTRONIC FACTORY

Địa điểm lô C5-3 khu công nghiệp Tràng Duệ – An Dương – Hải Phòng

Thời gian thực hiện: năm 2017