Năm 2018: Dự án Công ty TNHH Pacific Yuei Việt Nam

Khảo sát địa chất công trình: Dự án Công ty TNHH Pacific Yuei Việt Nam

Địa điểm Lô 1- KCN Bình Xuyên, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2018