Năm 2017: Dự án JEIL – TECH FACTORY

Khảo sát địa chất Công trình: JEIL – TECH FACTORY

Địa điểm tại Khu công nghiệp Vân Trung tỉnh Bắc Giang

Thời gian thực hiện: năm 2017