Năm 2016: Dự án nhà máy may mặc Hải Phòng

Khoan khảo sát địa chất: Dự án nhà máy may mặc Hải Phòng

Địa điểm: Lô số 3-5A, 3-5B, 3-5C, Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng

Thời gian thực hiện: năm 2016