Năm 2016: Dự án nhà máy sản xuất trang phục may mặc của Công ty TNHH MAPLE – Chi nhánh PEONY

Khảo sát địa chất: Dự án nhà máy sản xuất trang phục may mặc của Công ty TNHH MAPLE – Chi nhánh PEONY

Địa điểm: Số 15, đường 7, Vsip Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2016