Năm 2019: Hồng Thái

Khảo sát địa chất công trình: Hồng Thái

Địa điểm CCN Châu Phong, X. Châu Phong, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2019