Năm 2018: Khách sạn Central Hạ Long

Khảo sát địa chất công trình: Khách sạn Central Hạ Long

Địa điểm Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2018