Năm 2017: Khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn

Khảo sát địa chất: Khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn

Địa điểm: Số 6 Ngô Quyền – Thành phố Lạng Sơn

Thời gian thực hiện: năm 2017