Năm 2016: Mở rộng kho DCC đáp ứng sản xuất K56G

Khoan khảo sát địa chất: Mở rộng kho DCC đáp ứng sản xuất K56G,

Địa điểm Phường Phúc Thắng – thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2016