Năm 2018: Nhà máy Artpresto Việt Nam

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy Artpresto Việt Nam

Địa điểm: KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018