Năm 2017: Nhà máy chiết nạp LPG Hồng Hà Gas Phú Nghĩa, Hà Nội

Khảo sát địa chất: Nhà máy chiết nạp LPG Hồng Hà Gas Phú Nghĩa, Hà Nội

Địa điểm:Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2017