Năm 2019: Nhà máy Công ty Changsung Hải Phòng

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy Công ty Changsung Hải Phòng

Địa điểm Lô CN-06 Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ, Tỉnh Hải Phòng (khu 1)

Thời gian thực hiện: năm 2019