Năm 2020: Nhà máy Crystal Martin (Việt Nam) Hạng mục: Lô S

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy Crystal Martin (Việt Nam) Hạng mục: Lô S

Địa điểm KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Thời gian thực hiện: năm 2020

khao-sat-dia-chat-crystal-martin