Năm 2018: Nhà máy của Công ty TNHH CERIE

Khảo sát địa chất: Nhà máy của Công ty TNHH CERIE

Địa điểm: Khu công nghiệp Bình Xuyên I, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018