Năm 2017: Nhà máy DAVOTECH

Khảo sát địa chất: Công trình: Nhà máy DAVOTECH

Địa điểm Khu công nghiệp Phú Hà, Tx. Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Thời gian thực hiện: năm 2017