Năm 2016: Nhà máy KET

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy KET địa điểm

Địa điểm: khu công nghiệp Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: năm 2016