Năm 2018: Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ giấy

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ giấy

Địa điểm Tại cụm công nghiệp Hà Mãn- Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2018