Năm 2018: Nhà máy sản xuất G FOODS

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy sản xuất G FOODS

Địa điểm Lô CN1G, KCN DEEP-C2A, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018