Năm 2018: Nhà máy sản xuất Nutricare (nhà máy sản xuất sữa nước)

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy sản xuất Nutricare (nhà máy sản xuất sữa nước)

Địa điểm tại KCN Thuận Thành 3, Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2018