Năm 2018: Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng

Địa điểm: Lô C, Cụm Công nghiệp Tây Nam Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018