Năm 2018: Nhà máy Spindex

Khảo sát địa chất: Nhà máy Spindex

Địa điểm: Khu công nghiệp Nội Bài, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018