Năm 2020: Nhà máy THN

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy THN

Địa điểm Xã Hà Dương, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-nha-may-tu-anh