Năm 2017: Nhà máy thực nghiệm công nghệ điện rác – WTE

Khảo sát địa chất: Nhà máy thực nghiệm công nghệ điện rác – WTE

Địa điểm: Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2017