Năm 2019: Nhà máy Tsujitomi Việt Nam- Giai đoạn 1

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy Tsujitomi Việt Nam- Giai đoạn 1

Địa điểm Khu công nghiệp Đồng Văn III, X. Tiên Nội, H. Duy Tiên, T. Hà Nam, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2019