Năm 2017: Nhà máy TWINS Hải Dương Việt Nam

Khảo sát địa chất: Nhà máy TWINS Hải Dương Việt Nam

Địa điểm tại KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: 2017