Năm 2019: Nhà máy YVONNE Việt Nam

Khảo sát địa chất công trình Nhà máy YVONNE Việt Nam

Địa điểm Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: năm 2019