Năm 2016: Nhà xưởng và kho hàng Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm May

Khoan khảo sát địa chất: Nhà xưởng và kho hàng Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm May

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Quang Minh, TP. Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2016