Năm 2018: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật địa điểm

Khảo sát địa chất công trình: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật địa điểm

Địa điểm: Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2018