Năm 2018: Xây dựng Nhà máy Công ty CP FT-RF Việt Nam

Khảo sát địa chất công trình: Xây dựng Nhà máy Công ty CP FT-RF Việt Nam

Địa điểm tại Lô P, KCN Bình Xuyên,TT. Hương Canh, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2018