Năm 2018: Xây dựng bể sự cố nước thải

Khảo sát địa chất: Xây dựng bể sự cố nước thải

Địa điểm tại KCN Thăng Long II, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2018