Năm 2017: Nhà máy may triệu sơn

Khảo sát địa hình: Công trình: Nhà máy may triệu sơn

Địa điểm: Huyện Triệu Sơn – Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian thực hiện: năm 2017