Khoan phục vụ nghiên cứu khoa học

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo chuẩn đo lường độ dài để hiệu chuẩn thiết bị đo xa

Hạng mục: Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế hệ thống cột mốc của đường chuẩn EDM và mốc chuẩng GPS

Chủ đầu tư: Viện Đo Lường Việt Nam

khao-sat-dia-chat-gps

 

Bảng 1: Tổng  hợp khối lượng khoan, lấy mấu, SPT

Lỗ khoan Độ sâu(m) Bề dầy (m) SPT (Lần) Mẫu Thí nghiệm Điều kiện khoan
§Êt    I-III §Êt IV-VI §Êt    I-III §Êt IV-VI U D R
LK-A1 10.00 10.00 05 05 Trên cạn
LK-A3 15.00 15.00 08 07 Trên cạn
LK-A4 10.00 10.00 05 05 Trên cạn
LK-A6 15.00 15.00 07 07 Trên cạn
LK-B1 10.00 10.00   05 05   Trên cạn
LK-B2 10.00 10.00   05 05   Trên cạn
LK-B3 10.00 10.00   05 05   Trên cạn
Tæng 80.00 80.00   40   39   Trên cạn

 Bảng số 2: Khối lượng mẫu thí nghiệm

 

Số TT Lỗ khoan Thành phần hạt Giới hạn chảy, dẻo Độ ẩm Dung trọng Tỷ trọng max, min Góc nghỉ của cát Cường độ chịu nén Cắt trực tiếp  Nén nhanh Hệ số mềm hóa
Kh« B·o hßa
1 LK-A1 04 04 04 04 04 04 04
2 LK-A3 06 06 06 06 06 06 06
3 LK-A4 04 04 04 04 04 04 04
 4 LK-A6 06 06 06 06 06       06 06  
5 LK-B1 03 03 03 03 03       03 03  
6 LK-B2 04 04 04 04 04       04 04  
7 LK-B3 03 03 03 03 03       03 03  
Tổng 30 30 30 30 30         30 30  

Tổng thời gian hoàn thành gói thầu: 12 ngày

Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2013

Xem thêm: Địa chất công trình