Năm 2015: Trạm than nhà máy Prime 2 Vĩnh Phúc

Khoan khảo sát địa chất: Trạm than nhà máy Prime 2 Vĩnh Phúc

Địa điểm: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2015