Năm 2016: Bãi để xe container, xe tải

Khoan khảo sát địa chất: Bãi để xe container, xe tải,

Địa điểm: Phường Phúc Thắng – thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2015