Năm 2016: Nhà máy JY Chinyang MTS

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy JY Chinyang MTS,

Địa điểm: Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

Thời gian thực hiện: năm 2016