Năm 2015: Nhà máy may

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy may

Địa điểm: Lô V.9.2, Khu công nghiệp Thuận Thành III, Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2015