Năm 2015: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón chuyên dụng và sản xuất sứ vệ sinh

Khoan khảo sát địa chất dự án:

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón chuyên dụng và sản xuất sứ vệ sinh

Tại Lô D2 – Khu Công Nghiệp Tiền Hải – Tỉnh Thái Bình

Thời gian thực hiện: năm 2015