Năm 2015: dự án Nhà máy Cima Việt Nam

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy Cima Việt Nam

Địa điểm: Lô CN2 Xã Tử Đà – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

Thời gian thực hiện: năm 2015