Năm 2015: Dự án nhà máy gạch COTTO MIKADO Bắc Giang

Khoan khảo sát địa chất dự án: Dự án nhà máy gạch COTTO MIKADO Bắc Giang

Địa điểm: Thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thời gian thực hiện: năm 2015