Năm 2016: Di dời chi nhánh cơ điện của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Khảo sát địa chất: Di dời chi nhánh cơ điện của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Địa điểm: xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện: năm 2019