Năm 2016: Nhà máy SUNG WOO TECH VINA

Khoan khảo sát địa chất: Nhà máy SUNG WOO TECH VINA

Địa điểm khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, Tỉnh Hải Phòng

Thời gian thực hiện: năm 2016