Năm 2017: Công trình: MELLOW STORAGE

khảo sát địa chất:Công trình: MELLOW STORAGE

Địa điểm: Khu công nghiệp Thuận Thành 2, Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017