Năm 2017: Hồ chứa nước Bản Còn

Khoan khảo sát địa chất: Hồ chứa nước Bản Còn

Địa điểm: Xã Nông Thịnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Thời gian thực hiện: năm 2017